Skip Navigation Links
Sidste nyt
Arbejdsdagen er søndag d. 31. marts
Baneinferno !!!!!!!!!!
Referat fra Bestyrelsesmøde d. 11.3.2019.  
Bane info. Revideret lokale regler.
Nyhedsbrev marts 2019
Forårstilbud fra Arild
Indvielse af Dametrappe
Referat fra Bestyrelsesmøde d. 18.2.2019
Turneringprogram 2019
Onsdagsklubben program 2019
Betalingsregulativ EGC 2019
Vedtægter EGC 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club

Herved indkaldes alle medlemmerne i Ebeltoft Golf Club til ordinær generalforsamling 2018

       Mandag d. 28. januar 2019  kl. 19.00 i klubhuset på Galgebakken 14, 8400 Ebeltoft.

Dagsorden for generalforsamlingen ifølge klubbens vedtægter:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
 4. Forelæggelse af budget
 5. Godkendelse af betalingsregulativ
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleant
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Vedr. pkt. 3 og 4
Det reviderede årsregnskab er tilgængeligt på klubbens hjemmeside efter d. 12. januar 2019. Budgettet for 2019 er tilknyttet årsregnskabet.

Vedr. pkt. 6
Forslag fra medlemmer skal, for at komme til behandling på generalforsamlingen være bestyrelsen i hænde på mail: post@ebeltoft-golfclub.dk senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Umiddelbart efter fristen offentliggøres de indkomne forslag på klubbens hjemmeside.

Bestyrelsen fremsætter forslag til vedtægtsændringer, hvoraf den vigtigste er reduktion af bestyrelsen fra 7 til 5 medlemmer. De øvrige ændringer er mest præciseringer og udfyldninger. Forslaget er vedhæftet denne indkaldelse. Vedtægtsændringer kræver, at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for ændringerne.

Vedr. pkt. 7
Hvis forslaget om reduktion af bestyrelsen til 5 medlemmer vedtages under pkt. 6 vil det gælde for valget i pkt. 7. Bestyrelsen finder det i den situation retteligt, at hele bestyrelsen er på valg. Flemming Schütt og Stephen Andersen stiller ikke op til valg, mens Niels Korsgård, Allan Bante, Jørgen Fink, Jacob Rosendahl og Henrik Jacobsen stiller op til valg. Andre bestyrelseskandidater kan opstilles på generalforsamlingen, og der skal også vælges en suppleant.

Hvis forslaget om reduktion af bestyrelsen ikke vedtages, er Flemming Schütt og Jørgen Fink på valg. Flemming Schütt modtager ikke genvalg, Jørgen Fink modtager genvalg og Stephen Andersen udtræder af bestyrelsen. Der skal således vælges 3 medlemmer til bestyrelsen og en suppleant.

Stemmeret og valgbarhed i henhold til vedtægternes § 4 og § 10
Alle medlemmer i kategori J (juniorer) U (ung seniorer) S (seniorer) og F (flexmedlemmer), som er myndige og ikke i kontingentrestance, har stemmeret og er valgbare. Udover egen stemme kan der afgives 1 stemme iht. en skriftlig fuldmagt.


Venlig hilsen
Bestyrelsen i Ebeltoft Golf Club                                                                                      11. januar 2019

 

Nedenfor PDF filer.

Forslag til vedtægtsændringer

Regnskab 17-18 Ebeltoft Golf Club

Indkaldelse

Betalingsregulativ

Vedtægter


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

 • Ebeltoft Golf Club
  Galgebakken 14
  8400 Ebeltoft
 • www.egc.dk
 • www.ebeltoft-golfclub.dk
 • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
 • Tlf. +45 88913344
 • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap