Skip Navigation Links
Sidste nyt
Referat fra Generalforsamlingen
Regelnyt uge 5
Bestyrelsens beretning 2018
  Regelnyt  Uge 3
Maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


Privatlivspolitik for Ebeltoft Golf Club            Version 1 af 8.maj 2018
_______________________________________________________________

 

 

1 Ebeltoft Golf Clubs persondataansvar

Klubben indsamler, behandler og opbevarer personoplysninger om medlemmer og gæster, og bestyrelsen har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger så du sikres en fair og gennemskuelig behandling.

Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af bestemte, fastlagte formål, som tjener klubbens legitime interesser, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige til opfyldelse af formålene.

 

2 Persondataansvarlig

Ebeltoft Golf Clubs bestyrelse er dataansvarlig, og det er således bestyrelsens ansvar, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen og denne privatlivspolitik. Kontaktperson i spørgsmål om persondata er:

Jørgen Fink
Adresse: Galgebakken 14 8400 Ebeltoft
CVR: DK-51475852
Telefonnr.: 88913344
Mail: post@ebeltoft-golfclub.dk
Website: www.ebeltoft-golfclub.dk

 

3 Klubbens retsgrundlag for indsamling og behandling af personoplysninger

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har et retsgrundlag.

Retsgrundlaget er jfr. Persondataforordningen og Databeskyttelsesloven

 • Nødvendigt for at opfylde medlemsskabsaftalen
 • Opfyldelse af klubbens vedtægtsmæssige formål og legitime interesser i           relation til formålet, efter afvejning mod din interesse i beskyttelse af din persondata.
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med skriftligt samtykke

 

4 Indsamling af personoplysninger
 

Vi indsamler og behandler følgende personoplysninger om medlemmer og gæster:  

 

Medlemsoplysninger:

Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, udmeldelsesdato, telefonnumre, fødselsdato, e-mailadresse, golfhandicap, tidligere golfklubmedlemsskaber, særlige tilladelser eller dispensationer.
Oplysninger om tillidsposter, eller hverv i klubben.

Vi behandler ikke personoplysninger, der i.h.t. loven er tillagt en højere grad af beskyttelse, dog indsamler og behandler vi dit CPR.nr. hvis vi skal indhente en børneattest på dig.

Gæsteoplysninger:

Vi indsamler og behandler kun almindelige personoplysninger på   greenfee gæster, dvs. navn, køn, e-mailadresse, golfklub, medlemskabs-type og hcp.

Vi indsamler oplysningerne fra forskellige kilder:

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan det være fra andre kilder, såsom offentlige myndigheder, eller andre golfklubber i forbindelse med f.eks. handicapregistrering og klubskifte.

                                                                                                                                                                                                                                 

5 Klubbens formål med indsamling og behandling af personoplysninger

 

Formålene med behandling af Medlemsoplysninger:

 • Klubbens håndtering af medlemskabet, herunder kontingentopkrævning,
 • Udsendelse af klubinformation, brug af situationsbilleder taget i klubben, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i klubben, f.eks. et foto af turneringsvindere.                
 • Som led i foreningens idrætsaktiviteter og andre klubaktiviteter, herunder booking af starttider, udfærdigelse af startlister, holdopstillinger, interne resultatlister, handicapregulering, træningshold m.v.

                 -   Opfyldelse af lovkrav, herunder Folkeoplysningsloven.
                 -   Administration af dine relationer til klubben, f.eks. tillidsposter.

 • Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene.
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik, klubhistorie o. Lign.

 

6 Videregivelse af dine personoplysninger
 

Vi videregiver dine almindelige personoplysninger til myndigheder, Golfbox, Dansk Golf Union, Dansk Idræts Forbund, E-conomic kontingentopkrævningssystem, betalingsservice, andre medlemmer, klubbens advokat og revisor, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde medlemsaftalen og håndtere dit forhold til klubben.
I forbindelse med golfaktiviteter sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til DGU og andre golfklubber.

Da klubben er medlem af DGU og andre idrætsorganisationer, sker der videregivelse af oplysninger om ledere til disse, for at lederne kan modtage information og aktivitets- og kursustilbud fra disse idrætsorganisationer.
 

Vi videregiver ikke personoplysninger til personer, firmaer eller organisationer til markedsføring eller anden kommerciel brug.

 

7 Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som ulønnet leder, træner eller frivillig medhjælp.

Medlemmer:

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsop- lysninger i op til 1 år efter din udmeldelse af klubben.
 

Ulønnede ledere, trænere og frivillige medhjælpere:

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsop- lysninger i op til 1 år efter din udmeldelse af klubben.
 

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer som ledere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.
 

Vi opbevarer regnskabsdata i 5 år.

 

8 Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:
 

Ret til at blive oplyst om behandlingen af data                                                                                                               
Ret til indsigt i egne personoplysninger 
Ret til berigtigelse eller sletning
Ret til begrænsning af behandling
Ret til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
Ret til indsigelse
 

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Du kan altid indgive en klage til en datatilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

9 Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik, når lovgivning eller klubbens legitime interesser kræver det. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken og herunder blive ændret.
Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil du modtage direkte meddelelse herom.

 

 

Vedtaget af Bestyrelsen i Ebeltoft Golf Club d. 8. maj 2018

                                                                        

 


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018







   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

 • Ebeltoft Golf Club
  Galgebakken 14
  8400 Ebeltoft
 • www.egc.dk
 • www.ebeltoft-golfclub.dk
 • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
 • Tlf. +45 88913344
 • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap