Skip Navigation Links
Sidste nyt
Referat fra Generalforsamlingen
Regelnyt uge 5
Bestyrelsens beretning 2018
  Regelnyt  Uge 3
Maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


Betalingsregulativ for Ebeltoft Golf Club

§1 Dette betalingsregulativ for Ebeltoft Golf Club er en integreret del af Vedtægter for Ebeltoft Golf Club.

§2 Vedtagelse af ændring af Betalingsregulativet sker i henhold til §11 i Vedtægter for Ebeltoft Golf Club.

§3 Betalingsregulativet omfatter kontingent for medlemskategorierne J: Junior, U: Ungsenior, S: Senior, A: Associeret, F:Flex-medlem, P:Passiv, B:bestyrelsesmedlemmer og suppleant.

§4 Basiskontingentet defineres som det for kategori S fastsatte kontingent. Kontingentet for øvrige kategorier fastsættes som en procentdel heraf.

Basiskontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling efter følgende retningslinjer:

Basiskontingentet for regnskabsåret 2006/2007 (pr.1.11.06) fastsættes til 4.400 kr. = indeks 85,9. Derefter pristalsreguleres basiskontingentet i forhold til forbruger prisindekset hvert år den 1.11, dog således at reguleringen først sker, såfremt stigningen i basiskontingentet udgør mindst 100 kr.

Basisåret er ændret fra 2000 = 100 til 2015 = 100

Indekstal pr. 1.11.2016 = 100,3 medfører: 4.400/85,9 x 100,3 = 5.137,60

Kontingent kategori S for 2016/2017 er 5.100 kr. + ekstraordinært 200 kr. (2011) + ekstraordinært 500 kr.(2014), i alt 5.800 kr.

De øvrige medlemmers kontingent i procent af basiskontingentet:

1. Kategori J (junior): 25%

2. Kategori U (ung senior): 50%

3. Kategori A (associerede): 60%

4. Kategori P (passiv): 12,5%

5. Kategori F (flex medlemmer): 20% 

6. Kategori B (bestyrelsesmedlemmer og suppleant): 50 %

 

§5 Kontingentopkrævning dækkende perioden 1. november til 31. oktober sker, såfremt der ikke er truffet aftale om ratebetaling, halvårligt med betaling henholdsvis pr. 1. november og 1. maj.

For nye medlemmer, der melder sig ind i klubben efter den 1. maj i året, skal der alene betales kontingent for den anden halvdel af året.

Såfremt et medlem er i kontingentrestance 21 dage efter sidste rettidige betalingsdato, hhv. 1. november og 1. maj, fremsendes rykker med betalingsfrist på 14 dage med tillæg af rykkergebyr 100 kr.

Bestyrelsen er bemyndiget til at aftale andre betalingsterminer, såfremt betaling sker ved automatisk overførsel direkte til klubbens bank- eller girokonto.

§6 Udmeldelse og skift af kategori til et lavere medlemskab kan kun ske pr. den 1. november, og skriftlig meddelelse herom skal være sekretæren/manager i hænde senest 30. september for at være gældende fra 1. november.

En opgradering i løbet af regnskabsåret vil medføre kontingentfastsættelse fra regnskabsårets begyndelse, hvis medlemmet ved regnskabsårets begyndelse har foretaget et skift til en lavere kategori. Dette gælder for alle medlemskategorier.

§7 Nærværende betalingsregulativ er vedtaget på generalforsamling den 30. januar 2017.

Note: Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå aftale om rabatordninger, f.eks. om rabat på green fee for medlemmer af udvalgte klubber mv.

Tidligere greenfee rabat til egne flex medlemmer ophører pr. 31/10 2016.

 

 


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap